Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Město Kladruby je spádová obec a Základní školu v Kladrubech navštěvují žáci z Kladrub a z 11 okolních obcí: Milevo, BrodTuněchody, Prostiboř, Vrbice, Zhoř, Skapce, Zálezly, Nedražice, Kostelec a Ostrov.


Základní škola v Kladrubech pracuje podle učebního dokumentu:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kladruby (k nahlédnutí v ředitelně školy;

informace k inovované verzi, platné od školního roku 2013/ 14 - zde)

 

její chod se řídí:

Školním řádem 

PROJEKTY

UMÍSTĚNÍ A KAPACITA ŠKOL

VYBAVENÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ)

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

PROGRAM NÁPRAVY DYS-FUNKCÍ

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

RADA ŠKOLY


FOTOGALERIE


Projekty

V červnu 2012 jsme se s projektem "Modernizace výuky" zapojili do projektu EU peníze školám, díky kterému máme možnost získat finance a nákup nových pomůcek. (plakát)


ZŠ Kladruby je zapojena do projektu Envýk – Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji. Bližší informace zde.


V průběhu srpna a září roku 2014 byly zrekonstruovány dvě odborné učebny, a to učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Rekonstrukce byla spolufinancována z prostředků ROP NUTS II Jihozápad.

Učebny byly zařízeny novým nábytkem – katedrami v obou učebnách a žákovskými lavicemi v učebně fyziky (se speciálním odolným povrchem a připojením 25 V); byly vybaveny moderní technikou – interaktivními tabulemi, počítači, tzv. vizualizéry (dokumentovými kamerami); učebna fyziky a chemie pak ještě hlasovacím systémem Smart Response.

V učebně fyziky a chemie byla vybudována digestoř, která umožní provádění různých chemických pokusů.

Dále se do učeben nakoupilo různé nové vybavení – mikroskopy (učitelský s připojením k PC; žákovské), moderní digitální měřicí přístroje zn. PASCO, pro nejrůznější fyzikální a chemická měření, nebo např. interaktivní učebnice pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie.

V neposlední řadě se z projektu pořídilo i několik strojů a drobného nářadí pro výuku předmětu Svět práce.. (fotogalerie)


 Od 1.1. 2017 se naše škola zapojila do tříletého projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů, ve škole bylo zřízeno Centrum kolegiální podpory pro učitele přírodovědných předměty. Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ, podnícení a rozvoj jejich kreativity a to zapojením do výuky formou experimentální výuky.

Od 1.1. 2017 do 31.12. 2019 se každý měsíc (vztahuje se na měsíce školního roku) koná workshop otevřený i pro veřejnost.

(fotogalerie)

 


Umístění a kapacita školy

Základní škola Kladruby je malá škola s oběma stupni, nachází se v městě s cca 1300 obyvateli, zároveň ale slouží i žákům z okolních spádových obcí.

Kapacita školy je max. cca 330 žáků (v 70. letech zvětšena kapacita přistavěním budovy druhého stupně), ale v posledních letech školu navštěvuje necelých 200 žáků.

Výuka probíhá na obou stupních v jedné třídě v ročníku, přičemž průměrná naplněnost jedné třídy je kolem 22 žáků. 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Škola je tvořena starou budovou z roku 1895, ve které je umístěn první stupeň, a přístavbou z r. 1974 – budova pro 2. stupeň, tělocvična a jídelna.

Od r. 2006 probíhá postupná rekonstrukce školy. Nejdůležitějšími změnami, které byly provedeny, je: úprava sociálních zařízení, výměna zářivek ve všech učebnách a výměna oken.  V roce 2008 bylo u školy vybudováno parkoviště.

Každá třída má svoji kmenovou učebnu. Dále zde máme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu a cizích jazyků. Žáci také využívají cvičnou kuchyni, školní pozemek a výtvarnou dílnu pro výuku předmětu Svět práce. Dále je k dispozici tělocvična s horolezeckou stěnou a boulderem, pro atletické disciplíny je využíváno travnaté hřiště TJ Kladruby, které je vzdáleno asi 500 m od školní budovy, a  od školního roku 2013/ 14 je možno též využívat víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v těsné blízkosti školy. Ve školním roce 2005/ 06 jsme za pomoci rodičů zrekonstruovali dvě učebny v prvním patře budovy prvního stupně, v jedné z nich momentálně sídlí pobočka ZUŠ Stříbro, druhá učebna - relaxační místnost může být využívána pro projektové vyučování, výuku předmětů Svět práce, ČJ - Literatura, Výchova ke zdraví, nebo pro činnost školní družiny apod.). Od školního roku 2006/ 07 je v provozu nová učebna výpočetní techniky (s 20 počítači). Za příznivého počasí mohou žáci využívat venkovní učebnu. Od školního roku 2012/ 13 jsme podle aktuálních možností začali školu vybavovat interaktivními tabulemi.

Pro žáky prvního stupně je v provozu školní družina.

Žáci mohou využívat školní knihovnu. Dobu volna a přestávky mohou trávit v odpočinkovém koutku ve vestibulu budovy 2. stupně (zde jsou k dispozici herní místa pro hraní stolních her), na školním dvoře (kde si mohou zahrát např. stolní tenis, košíkovou…). Pro žáky 2. stupně je  k dispozici čtenářský koutek a jakási improvizovaná „ministudovna“ s odbornou a populárně naučnou literaturou a časopisy.

Škola má svoji vlastní, nově zrekonstruovanou kuchyni s jídelnou.

Od roku 2009/10 sídlí (dočasně) v budově školy pobočka ZUŠ Stříbro – hudební a výtvarný obor.

Zaměření školy

ekologie

Naše škola je klasickou venkovskou školou. (I přesto, že Kladruby jsou se svými cca 1300 obyvateli městem.) Jak sama budova školy (která navazuje přímo na přilehlý park), tak i naši žáci mají blízko k přírodě. Proto jsme se rozhodli zaměřit vzdělávací program naší školy na ekologii.

Můžeme se přitom opřít o dlouholetou tradici. Žáci ZŠ např. pomáhali s budováním naučné stezky kolem Kladrub. Naše škola také patří k prvním, které začaly s tříděním odpadu. Věnujeme se systematické péči o životní prostředí, chodíme pravidelně v rámci projektového dne ke Dni Země vysazovat nelesní zeleň do okolí Kladrub. Naši žáci pomáhají Mysliveckým sdružením. Dle možností a aktuální situace organizujeme sběr druhotných surovin.

Chceme, aby si naši žáci (a nejen oni) uvědomili, že nezničené životní prostředí není samozřejmost a že se všichni musíme podílet na tom, abychom pomohli zachovat přírodní bohatství budoucím generacím.

Podporujeme vzdělávání názornou formou, prostřednictvím různých experimentů apod. a s využitím moderních technologií, odpovídajících současnému trendu (a to nejen v oblasti přírodních věd).

Tato forma výuky je pro žáky atraktivnější a dává učitelům možnost snáze zaujmout žáky, čímž vede k větší efektivitě. Různé aktivizující metody podporují též rovné příležitosti ve vzdělávání, tyto metody jsou totiž vhodné i pro výuku žáků s různými formami VPU.

sport

Další prioritou naší školy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka. Naším záměrem je kompenzovat nároky na duševní a intelektovou stránku dětí zvyšováním jejich fyzické kondice.

Podporujeme proto sportovní vyžití žáků v rámci pestré nabídky sportovních kroužků (horolezecký, florbal, odbíjená, kopaná…). Některé z nich realizujeme ve spolupráci s DDM Stříbro a sportovními organizacemi obce.

etická  výchova

Důraz klademe také na morální stránku osobnosti žáka. Snažíme se na žáky působit neustále, nejen ve vyučovacích hodinách při probírání konkrétních témat.

V roce 2007 se naše škola zapojila do projektu „adopce na dálku“. Dále jsme se v roce 2010 zapojili do tříletého projektu sdružení Romea, podílíme se na tvorbě multikulturního časopisu pro mládež „Romano Voďori“. V neposlední řadě přispívá k etické výchově „Kurz OSR“ (= osobnostně sociálního rozvoje) pořádaný pro žáky 6. třídy od šk. roku 2008/09.


Program nápravy DYS - funkcí

Na základní škole funguje od roku 2007/ 08 „program nápravy DYS-funkcí“ pro žáky 2.-5. třídy. Jedná se o zvláštní péči pro děti, u kterých je patrná nedostatečná koncentrace, nebo u nich byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie či obdobné poruchy učení.

Tento program zahrnuje:

  • ranní rozcvičky: 2krát v týdnu po 15 min; zaměřeno na posílení soustředění a naladění se na pracovní den

  • hodiny „nápravy“: 1krát týdně jedna vyučovací hodina během dopoledního vyučování; ve skupince do 6 dětí se posiluje soustředění se na vlastní práci a schopnost čtení a psaní

  • pravidelnou domácí práci: bez pravidelného tréninku není zvládnutí problematických témat možné

Celý program je veden za stálé spolupráce s učiteli jednotlivých žáků. Mohou do něho být zařazeni i ti žáci, u nichž nebyla diagnostikována žádná porucha, ale potřebují se zdokonalit ve schopnosti soustředění.


Správní zaměstnanci:

školník:

Stanislav Timura

uklízečka:

Hana Honzíková

uklízečka:

Jaroslava Zemanová

uklízečka:

Jarmila Křenová

uklízečka:

Petra Segíňová
   

Rada školy:

 

Ing. Petr Kovařík

- zástupce rodičů
 

Hana Floriánová

- pracovnice OÚ
 

Mgr. Jaroslava Jašová

- zástupce ped. pracovníků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz