Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Základní škola Kladruby je úplnou školou (s oběma stupni), která je spádová pro okolní obce – Brod, Kostelec, Láz, Milevo, Nedražice, Ostrov, Prostiboř, Skapce, Tuněchody, Vrbice, Zhoř a Zálezly.

Navštěvují ji žáci z Kladrub, výše uvedených spádových obcí, ale i z dalších obcí, které spádové nejsou.


k nahlédnutí v ředitelně školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kladruby


KE STAŽENÍ:

Školní řád

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023/ 25
Rozpočet 2023 - opatření 01


Rada školy:

Školská rada při ZŠ Kladruby byla zřízena na základě usnesení č. 1836 ze dne 18. 10. 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/ 2004 Sb. Školská rada má 3 členy, kteří jsou voleni a jmenováni na období 3 let. Z celkového počtu je jeden zástupce jmenován zřizovatelem, ostatní jsou voleni – jeden z řad zástupců nezletilých žáků a jeden zástupci pedagogických pracovníků školy.

 

Renáta Stibalová 

(zástupce rodičů)

 

Mirostava Škorvánková

(zástupce zřizovatele)

 

Mgr. Miroslav Cvrk

(zástupce pedagogických pracovníků)

 


Správní zaměstnanci

školník: 

Věra Mašková

 

uklízečky: 

Hana Honzíková

 

 

Jarmila Křenová

 

 

Liudmyla Kudra

 

 

Jaroslava Zemanová

 

Umístění a kapacita školy

Základní škola Kladruby se nachází v městě s cca 1300 obyvateli, zároveň ale slouží i žákům z okolních obcí.

Kapacita školy je 330 žáků (v 70. letech zvětšena kapacita přistavěním budovy druhého stupně),. V posledních letech školu navštěvuje kolem 250 žáků, jejich počet neustále stoupá vzhledem k pracovním příležitostem i možnostem bydlení v okolí.

Výuka probíhá na obou stupních v jedné třídě v ročníku, pouze první ročníky jsou od r. 2020 rozděleny na 2 paralelní třídy... 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Škola je tvořena "starou budovou" z roku 1895, ve které je umístěn první stupeň, a přístavbou z r. 1974, zde jsou učebny 2. stupně, odborné učebny, tělocvična a jídelna.

Od r. 2006 probíhá postupná rekonstrukce školy. Postupně byly opraveny kmenové třídy, škola byla vybavena moderní technikou. Byla provedena oprava sociálních zařízení. V roce 2008 bylo u školy vybudováno parkoviště, dále byla provedena výměna oken v obou budovách školy a opravila se fasáda budovy 1. stupně. V r. 2014 byly zrekonstruovány odborné učebny: přírodopis a fyzika-chemie (spolufinancováno z prostředků ROP NUTS II Jihozápad). Zrekonstruovala se i školní jídelna a kuchyně. V roce 2020 proběhla rekonstrukce počítačové učebny a cvičné kuchyně. V roce 2022 pak byla opravena střechy tělocvičny.

Každá třída má svoji kmenovou učebnu. Dále máme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu a cizích jazyků. Žáci také využívají cvičnou kuchyni, počítačovou učebnu, školní pozemek a výtvarnou dílnu. K dispozici je také tělocvična s horolezeckou stěnou a boulderem, pro atletické disciplíny je využíváno fotbalové hřiště TJ Kladruby, které je vzdáleno asi 500 m od školní budovy, a  od školního roku 2013/ 14 je možno využívat víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v těsné blízkosti školy.

Žáci mohou využívat školní knihovnu. Dobu poledního volna mohou trávit v odpočinkových zónách ve vestibulu budovy 2. stupně, zde jsou k dispozici herní místa pro hraní stolních her či čtenářský koutek, na školním dvoře, kde si mohou zahrát např. stolní tenis, košíkovou.

Pro žáky prvního stupně jsou v provozu 2 oddělení školní družiny. Škola má svoji vlastní kuchyni s jídelnou.

Od školního roku 2009/10 sídlí v budově školy pobočka ZUŠ Stříbro.

Zaměření školy

ekologie

Naše škola je klasickou venkovskou školou. (I přesto, že Kladruby jsou se svými cca 1300 obyvateli městem.) Jak sama budova školy (která navazuje přímo na přilehlý park), tak i naši žáci mají blízko k přírodě. Proto jsme se rozhodli zaměřit vzdělávací program naší školy na ekologii.

Můžeme se přitom opřít o dlouholetou tradici. Žáci ZŠ např. pomáhali s budováním naučné stezky kolem Kladrub. Naše škola také patří k prvním, které začaly s tříděním odpadu. Věnujeme se systematické péči o životní prostředí, chodíme pravidelně v rámci projektového dne ke Dni Země vysazovat nelesní zeleň do okolí Kladrub. Naši žáci pomáhají Mysliveckým sdružením. Dle možností a aktuální situace organizujeme sběr druhotných surovin.

Chceme, aby si naši žáci (a nejen oni) uvědomili, že nezničené životní prostředí není samozřejmost a že se všichni musíme podílet na tom, abychom pomohli zachovat přírodní bohatství budoucím generacím.

Podporujeme vzdělávání názornou formou, prostřednictvím různých experimentů apod. a s využitím moderních technologií, odpovídajících současnému trendu (a to nejen v oblasti přírodních věd).

Tato forma výuky je pro žáky atraktivnější a dává učitelům možnost snáze zaujmout žáky, čímž vede k větší efektivitě. Různé aktivizující metody podporují též rovné příležitosti ve vzdělávání, tyto metody jsou totiž vhodné i pro výuku žáků s různými formami VPU.

sport

Další prioritou naší školy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka. Naším záměrem je kompenzovat nároky na duševní a intelektovou stránku dětí zvyšováním jejich fyzické kondice.

Podporujeme proto sportovní vyžití žáků v rámci pestré nabídky sportovních kroužků (horolezecký, florbal, odbíjená, kopaná…). Některé z nich realizujeme ve spolupráci s DDM Stříbro a sportovními organizacemi obce.

etická  výchova

Důraz klademe také na morální stránku osobnosti žáka. Snažíme se na žáky působit neustále, nejen ve vyučovacích hodinách při probírání konkrétních témat.

V roce 2007 se naše škola zapojila do projektu „adopce na dálku“. Dále jsme se v roce 2010 zapojili do tříletého projektu sdružení Romea, podílíme se na tvorbě multikulturního časopisu pro mládež „Romano Voďori“. V neposlední řadě přispívá k etické výchově „Kurz OSR“ (= osobnostně sociálního rozvoje) pořádaný pro žáky 6. třídy od šk. roku 2008/ 09.

 

 

WebZdarma.cz