Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

 

Vedoucí školní družiny:

 

 

Štěpánka Pospíšilová
Blažena Šálová


 

počet zapsaných dětí

měsíční příspěvek

provoz družiny

škol. rok 2017/18: 60 dětí

100 Kč

6:30 - 7:30 a 11:30 – 16:00


 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Vnitřní řád školní družiny


FOTOGALERIE


 

Charakteristika školní družiny

ŠD pracuje při ZŠ Kladruby, od škol. roku 2017/ 18 má dvě třídy a je umístěna v budově školy. ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita jedné třídy školní družiny je 30 žáků.

ŠD nabízí různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům. Vzdělávací program školní družiny navazuje na Školní vzdělávací program.

ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.

 

Časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu 10 měsíců (po dobu trvání školního roku). Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se činnost ŠD přerušuje.

Provoz školní družiny začíná příchodem žáků do prostor ŠD a) v 6:30 a končí v 7:30; b) v 11:20 a končí v 16:00. Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD.

 

Materiální, personální a ekonomické podmínky

ŠD využívá prostory, které se nacházejí přímo v budově ZŠ – tělocvičnu, prostory cvičné kuchyně; dále prostory sousedící s budovou školy – školní pozemek, víceúčelové hřiště, park vedle ZŠ, nejčastěji je využíváno dětské městské hřiště. Užívání mimoškolních prostor je ošetřeno pravidly bezpečnosti.

Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má školní družina společné se ZŠ.

K vybavení ŠD patří nábytek určený na pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, hry atd. Do základního zařízení ŠD patří také stoly určené ke stolování, kreslení a různorodému vyrábění.

Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 100,- Kč (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci). Úplata se hradí ve školní družině 1x za měsíc, vždy ke konci měsíce na následující měsíc. Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.

Při ŠD vznikl v roce 2007 kroužek „Pepíci“, od školního roku 2008/ 2009 přejmenován na „kroužek debrujárský“. Děti zde platí roční poplatek ve výši 10,- Kč.

 

Podmínky přijímání žáků a podmínky průběhu zájmového vzdělávání

Školní družina je určena pro žáky ZŠ Kladruby. Přednost mají žáci nižších ročníků (1. – 3. třída) a žáci zaměstnaných rodičů. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Každá třída ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 dětí. Při škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz